Privacybeleid

Privacybeleid

Vanzelfsprekend respecteren we de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan u ons contacteren?

De “verwerkingsverantwoordelijke” is AUGent, met adres te Rommelaere Instituut, Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent.
Voor vragen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, opmerkingen of suggesties kan u contact opnemen met de Kinderuniversiteit door te mailen naar info@kinderuniversiteit.be.

Doeleinde en rechtgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het inschrijven voor één van onze Kinderuniversiteiten of nieuwsbrief. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming als ingeschrevene voor deze Kinderuniversiteit of nieuwsbrief.

Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

Enkel persoonlijke gegevens worden verzameld die u zelf aan ons meedeelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kinderuniversiteit verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Naam + achternaam deelnemend kind
 • Leeftijd kind
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Door het invullen van hun gegevens op het inschrijvingsformulier, verstrekken de gebruikers toelating om deze gegevens te gebruiken voor alle communicatie tussen henzelf en de organisatoren betreffende hun inschrijving. De Kinderuniversiteit verwerkt geen bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens”) waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch verwerkt zij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Waarom we gegevens nodig hebben?

De Kinderuniversiteit verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Communicatie met jou in het kader van je inschrijving voor een of meer van onze activiteiten
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Onze website verbeteren

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De medewerkers van de Kinderuniversiteit hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.
De Kinderuniversiteit waakt erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens behandeld?

 • Gegevens van minderjarige personen worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (inschrijving editie Kinderuniversiteit)
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

De Kinderuniversiteit zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of tot het moment waarop u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief. Gegevens worden bewaard in België.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De Kinderuniversiteit zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.
Als zich toch een incident zou voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Welke rechten heeft u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u zich wenden tot de organisatoren van de Kinderuniversiteit via info@kinderuniversiteit.be. De organisatoren zullen  uw verzoek uiterlijk binnen één maand behandelen.
Uw verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitskaart. U kan hierbij de gegevens die u niet wenst mee te delen onzichtbaar maken. In ieder geval moet uw naam wel zichtbaar blijven. Wanneer u geen kopie van uw identiteitskaart kan of wil overmaken, kan u zich na het maken van een afspraak persoonlijk aanmelden de organisatoren van de Kinderuniversiteit voor de uitoefening van uw rechten.
U kan de rechten die u worden toegekend kosteloos uitoefenen, tenzij wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.
De organisatoren van de Kinderuniversiteit behouden zich het recht voor om verzoeken te weigeren die op onredelijke wijze worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze) of de privacy van anderen in gevaar brengen.
Indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt, verzoeken wij u om in eerste instantie contact te nemen met de organisatoren van de Kinderuniversiteit, via info@kinderuniversiteit.be.
Indien u meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan uw klacht, kan u zich wenden tot de nationale toezichthouder. Dit kan op volgende contactgegevens:

Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Beeldbeleid

Een deelnemer kan op de Kinderuniversiteit gefotografeerd en/of gefilmd worden. De gemaakte foto’s worden gebruikt in het natraject voor verslaglegging over het evenement en worden gepubliceerd op digitale media en op gedrukte dragers:

 • Website Kinderuniversiteit en die van de partnerinstellingen van de AUGent (UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool, Howest)
 • Sociale mediakanalen (facebook, twitter) Kinderuniversiteit en die van de partnerinstellingen van de AUGent (UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool, Howest)
 • Presentaties en publicaties van de partnerinstellingen (UGent, HOGENT, Arteveldehogeschool, Howest)

Spreek gerust onze fotograaf aan op de Kinderuniversiteit, indien je niet op de foto of film wenst, of verwittig ons per mail (info@kinderuniversiteit.be).

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.
Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt in onze nieuwsbrief en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring worden opgenomen in de nieuwsbrief.

Bevestiging van de privacyverklaring

Door u in te schrijven voor de Kinderuniversiteit, bevestigt u de privacyverklaring te hebben gelezen, te hebben begrepen en in te stemmen met de inhoud ervan.
"Laats bijgewerkt: 24/06/2019"

Nog vragen of bedenkingen?

Neem contact met ons op via info@kinderuniversiteit.be